Menu

Niedziela 29.03.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1306257

Partnerzy

  

 

Matura 2019

 

 

 

 

ABSOLWENCI, KTÓRZY CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ TRZECI I WIĘCEJ W SESJI MAJOWEJ 2019

 

Wnoszą opłatę:

1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali deklaracje, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Po wniesieniu opłaty absolwent:

1. Wypełnia Załącznik 26a

2. Załącza do niego dowód wpłaty

(potwierdzenie przelewu na konto wskazane na stronie Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie)

3. Dostarcza do szkoły - osobiście wypełniony załącznik 26a

wraz z potwierdzenie przelewu wpłaty

4. Wypełnia w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji majowej 2018

5.  Termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

2.01 – 12.01.2019 i 25.01 – 6.02.2019 r.

6. Miejsce złożenia dokumentów – macierzysta szkoła absolwenta

7. W razie wątpliwości, aby uniknąć błędów przy wypełnianiu Załącznika 26a należy skontaktować się z OKE w Warszawie telefonicznie lub email:

22 457 03 17 lub oplatamaturalna@oke.waw.pl

8. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej na danym poziomie wynosi 50 zł. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

9.  W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: Opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, rok-miesiąc-dzień urodzenia; … (wymienić przedmioty i części egzaminu)

Przykład: opłata za maturę: Jan Kowalski 1981-02-13; język polski poziom podstawowy, język angielski część ustna

 

Opis egzaminu maturalnego

  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

   w części ustnej:

a.  język polski           
b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

   w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski
b. matematyka           
c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej).

 Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

   w części ustnej:

  z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu

   w części pisemnej:

a. z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym  
b. z matematyki – na poziomie rozszerzonym          
c. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował, jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym    
d. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany, jako    obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym   
e. z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo  w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

 

  Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

 
  Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 
  Przebieg egzaminu – informacje ogólne


 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej  punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym  tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystać z nich w tej sali. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.

3. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

 
  Warunki zdania egzaminu

 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. 
Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

 
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
    ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
    09-400 Płock
    http://naszekonomik.pl
  • 24 367-19-65

Galeria zdjęć