Menu

Sobota 22.02.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1263740

Partnerzy

  

 

Rekrutacja

  

Zarządzenie nr 1/2019

                                        Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku z dnia 26.02.2019 r   
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła

 

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), zarządza się co następuje:                                                            

                                                                          § 1

 Ustala się zawody,  w których kształcić będzie ZSEK w Płocku w roku szkolnym 2019/2020
w klasach pierwszych:

 

          Technikum nr 1

- technik ekonomista.

- technik rachunkowości

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

- technik organizacji turystyki

- technik handlowiec

 

         Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

- magazynier logistyk

- sprzedawca

                                                                        § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej   w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
                                                                       § 3

 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie  na tablicy

 Informacyjnej oraz umieszczenie  na stronie internetowej szkoły.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
im. L. Krzywickiego w Płocku
na rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.


 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji po gimnazjum 

Zasady rekrutacji po szkole podstawowej 

Harmonogram rekrutacji 

Proponujemy:


* Kształcenie w atrakcyjnych zawodach
* Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań
* Rozwój fizyczny na zajęciach SKS
* Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
* Działalność w Samorządzie Uczniowskim
* Efektywne doradztwo zawodowe
* Ciekawe kontakty i współpracę z Domem Darmstadt, Harcerskim Zespołem „Dzieci Płocka”, Teatrem Dramatycznym i Płocką Orkiestra Symfoniczną
* Stypendia socjalneZapewniamy:

 


* Miłą i przyjazną atmosferę
* Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
* Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
* Praktyki zawodowe w najlepszych firmach np.

-ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych,
- ORLEN Wod-Kan,
- Orlen Gaz,
- Urząd Miasta Płocka,
- Urząd Pracy,
- Banki,
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Komunikacja Miejska,
- Centrum Edukacji,
- Hotel Tumski
- Hotel Petrochemia,
- Hotel Willa Adriana,
- Hotel Starzyński,
- Hotel Herman,
- Hotel Czardasz,
-AUCHAN,
-JYSK,
- Sklepy Sieci Rossmann,
- Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Masovia,

* Naukę w specjalnie przygotowanych pracowniach przedmiotowych do nauki zawodu m. in. 
informatycznych, hotelarskiej, przedsiębiorczości
* Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi
* Opiekę pielęgniarki szkolnej

  Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły 
Sekretariat Szkoły czynny zgodnie z ustalonym terminem naboru.

Nasi uczniowie korzystają z:

 • pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni symulacyjnej – obsługa firmy
 • bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli
 • bezpłatnego bufetu i sklepiku szkolnego

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć