Menu

Środa 12.12.2018

Menu

liczba odwiedzin: 860000

Partnerzy

  

 

Rekrutacja

 


Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
im. L. Krzywickiego w Płocku
na rok szkolny 2018/2019

O przyjęciu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum (maksymalnie 200 punktów):

Kierunki nauczania:

Technikum:

     1. Technikum ekonomiczne

     2. Technikum handlowe

     3. Technikum hotelarskie

     4. Technikum logistyczne

    5. Technikum Obsługi Turystycznej

Branżowa Szkoła I stopnia

1. Magazynier-logistyk/sprzedawca

Kryteria przyjęcia do technikum

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 

1)      Liczba punktów będących sumą punktów:

 • uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym;
  1. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych:
   Punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum będą liczone w następujący sposób: 
   • język polski 
   • matematyka 
   • geografia
   • język angielski
    
  2. za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;
    

2)      Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie;

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.
 2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym  ustalono indywidualny program lub tok nauki.
 3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku, kształcenie ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

                        

                        

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wyższą ocenę zachowania i są tegorocznymi absolwentami gimnazjum. 

 

Sposób przeliczania ocen, wyników egzaminu i innych osiągnięć kandydatów na punkty.

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Podstawowe kryteria przyjęć:

 • Wyniki  egzaminu gimnazjalnego;

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,  przedmiotów  przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym -

mnoży  się razy 0,2

 

 • Oceny na świadectwie szkolnym z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych (do oddziałów dwujęzycznych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jedno z obowiązkowych zajęć edukacyjnych-

18 punktów — stopień celujący,
17 punktów — stopień bardzo dobry,
14 punktów — stopień dobry,

8 punktów — stopień dostateczny,
2  punkty — stopień dopuszczający,

 

 

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 • Szczególnie osiągnięcia aktywności społecznej w tym wolontariat- 3 punkty
 • szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie w zawodach wiedzy, artystycznych  i sportowych -

18 punktów - maksymalna liczba za konkursy wiedzy, sportowych i

artystycznych.

Zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub turnieje  o  zasięgu ogólnopolskim:

10 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

4 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

3 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym

planem  nauczania  szkoty artystycznej.

 

Zawody wiedzy będące konkursem tub turniejem z przedmiotów artystycznych o zasięgu ponad wojewódzkim, wojewódzkim

10 punktów - dwa tub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotów

objętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

 

7 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiot w objętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

3 punkty -       tytuł  laureata  turnieju  z przedmiotów nieobjętych ramowym planem  nauczania  szkoty artystycznej,

7 punktów - dwa tub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

5 punktów - dwa tub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotów

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

 

2 punkty – tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej,

 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy na szczeblu

 

 • międzynarodowym 4pkt
 • krajowym 3pkt
 • wojewódzkim 2pkt
 • powiatowym 1pkt

 

 

 

Rekrutacja odbywa się według następującego harmonogramu:

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO.
 

10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)


2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.
 

10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego.
 

21 - 30 maja 2018 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.
 

24-29 maja 2018r.


5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.
 

15 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


6. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/.
 

22 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 26 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru.
 

22 czerwca 2018 r. (od godz. 12.00) – 27 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


8. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 

5 czerwca 2018 r. godz. 16.00


9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 

 W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00


10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
 

29 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 6 lipca 2018 r. (do godz. 12.00)


11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.
 

12 lipca 2018 r. od godz. 16.00

  

8)  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Rekrutacja uzupełniająca

1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

9 lipiec 2018 r. (od godz. 10.00) – 14 sierpnia 2018 r. ( do godz.16.00)


2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 

przy składaniu wniosku do szkoły


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym.
 

13-20 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół
 

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym.
 

13-20 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół

 
5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

29 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

 
6. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

29 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00) – 30 sierpnia 2018 r. (do godz. 16.00)

 
7. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

 

31 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

   

 

Proponujemy:


* Kształcenie w atrakcyjnych zawodach
* Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań
* Rozwój fizyczny na zajęciach SKS
* Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
* Działalność w Samorządzie Uczniowskim
* Efektywne doradztwo zawodowe
* Ciekawe kontakty i współpracę z Domem Darmstadt, Harcerskim Zespołem „Dzieci Płocka”, Teatrem Dramatycznym i Płocką Orkiestra Symfoniczną
* Stypendia socjalneZapewniamy:

 


* Miłą i przyjazną atmosferę
* Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
* Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
* Praktyki zawodowe w najlepszych firmach np.

-ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych,
- ORLEN Wod-Kan,
- Orlen Gaz,
- Urząd Miasta Płocka,
- Urząd Pracy,
- Banki,
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Komunikacja Miejska,
- Centrum Edukacji,
- Hotel Tumski
- Hotel Petrochemia,
- Hotel Willa Adriana,
- Hotel Starzyński,
- Hotel Herman,
- Hotel Czardasz,
-AUCHAN,
-JYSK,
- Sklepy Sieci Rossmann,
- Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Masovia,

* Naukę w specjalnie przygotowanych pracowniach przedmiotowych do nauki zawodu m. in. 
informatycznych, hotelarskiej, przedsiębiorczości
* Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi
* Opiekę pielęgniarki szkolnej

  Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły 
Sekretariat Szkoły czynny zgodnie z ustalonym terminem naboru.

Nasi uczniowie korzystają z:

 • pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni symulacyjnej – obsługa firmy
 • bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli
 • bezpłatnego bufetu i sklepiku szkolnego

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć