Menu

Sobota 16.12.2017

Menu

liczba odwiedzin: 621745

Partnerzy

  

 

Matura 2017

 

Uwaga czwartoklasiści

Termin składania deklaracji maturalnych mija 30 września 2016 roku. 


  Egzamin maturalny w nowej formule

Uwaga: absolwenci którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (http://oke.waw.pl//artykuly/podglad.php?id_artykulu=2921) wraz z aneksem.

Formularz zgłoszenia
http://oke.waw.pl/formularz_zgloszenia.pdf.pdf
 

Opis egzaminu maturalnego

  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

   w części ustnej:

a.  język polski           
b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

   w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski
b. matematyka           
c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej).

 Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

   w części ustnej:

  z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu

   w części pisemnej:

a. z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym  
b. z matematyki – na poziomie rozszerzonym          
c. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował, jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym    
d. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany, jako    obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym   
e. z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo  w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

 

  Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

 
  Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 
  Przebieg egzaminu – informacje ogólne


 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej  punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym  tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystać z nich w tej sali. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.

3. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

 
  Warunki zdania egzaminu

 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. 
Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

 
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
    ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
    09-400 Płock
    http://naszekonomik.pl
  • 24 367-19-65

Galeria zdjęć