Menu

Sobota 16.12.2017

Menu

liczba odwiedzin: 621717

Partnerzy

  

 

Rekrutacja


Oświadczenie o dostarczeniu do szkoły zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia nauki. 
 


Zarządzenie nr 1/2017

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku z dnia 28 kwietnia 2017r.     w sprawie ustalenia zawodów , w których kształci szkoła

 

Na podstawie artykułu 39 ust.5 ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 roku  (Dz.U. z 2006r, poz. 1943 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60), po zasięgnięciu  opinii Miejskiej Rady Rynku Pracy w Płocku, co do zgodności zawodów, w których kształci  szkoła,   z potrzebami rynku pracy, zarządza się co następuje:

     

                                                           § 1

Ustala się zawody,  w których kształcić będzie ZSE-K w Płocku w roku szkolnym 2017/2018 w klasach pierwszych:

 

          Technikum nr 1

 

- technik handlowiec

- technik hotelarstwa

- technik obsługi turystycznej

- technik logistyk

- technik ekonomista

 

         Szkoła Branżowa 1-go stopnia

 

- sprzedawca/magazynier-logistyk

  

                

                                                       § 2.

 

 Wykonanie zarządzeń powierzam przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich  w Płocku 

                                                    

                                                      § 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie  na tablicy

 informacyjnej oraz umieszczenie  na stronie internetowej szkoły

 


 

Informacje dla absolwentów gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest uruchomienie następujących kierunków kształcenia:

 

 • 4 - letnie Technikum Ekonomiczne:              1 oddział-30 miejsc
 • 4 - letnie Technikum Handlowe:                   1 oddział-30 miejsc
 • 4 - letnie Technikum Hotelarskie:                 1 oddział-30 miejsc
 • 4 - letnie Technikum obsługi turystycznej:     1 oddział-30 miejsc
 • 4 - letnie Technikum Logistyczne:                1 oddział-30 miejsc

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
im. L. Krzywickiego w Płocku
na rok szkolny 2017/2018

O przyjęciu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum (maksymalnie 200 punktów):

 

Kryteria przyjęcia do technikum

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 

1)      Liczba punktów będących sumą punktów:

 • uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym;
  1. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych:
   Punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum będą liczone w następujący sposób: 
   • język polski 
   • matematyka 
   • geografia
   • język angielski
    
  2. za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;
    

2)      Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie;

3)      Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien uzyskać łącznie minimum 30 punktów.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.
 2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym  ustalono indywidualny program lub tok nauki.
 3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku, kształcenie ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

                        

                        

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wyższą ocenę zachowania i są tegorocznymi absolwentami gimnazjum. 

 

Sposób przeliczania ocen, wyników egzaminu i innych osiągnięć kandydatów na punkty.

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

- 20 punktów – stopień celujący,

- 16 punktów – stopień bardzo dobry,

- 12 punktów – stopień dobry,

- 8 punktów – stopień dostateczny,

- 2 punkty – stopień dopuszczający,

– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Za świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów

10 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 10 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 10 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni: 

- 6 punktów – stopień celujący,

- 5 punktów – stopień bardzo dobry,

- 4 punkty – stopień dobry,

- 3 punkty – stopień dostateczny,

- 2 punkty – stopień dopuszczający.

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

będą przeliczane na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za:

- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, fizyki i astronomii, chemii, informatyki,

- inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia

gimnazjum oraz religii lub etyki mnoży się razy dwa. 

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:

- uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny):

- 20 punktów – stopień celujący

- 16 punktów – stopień bardzo dobry

- 12 punktów – stopień dobry

- 8 punktów – stopień dostateczny

- 2 punkty – stopień dopuszczający

- uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, oraz biologii, geografii, fizyki i chemii)

 

- 20 punktów – średnia ocen 5,51 – 6,0

- 16 punktów – średnia ocen 4,51 – 5,50

- 12 punktów – średnia ocen 3,51 – 4,50

- 8 punktów – średnia ocen 2,51 – 3,50

- 2 punkty – średnia ocen 2,00 – 2,50.

 

Rekrutacja odbywa się według następującego harmonogramu:

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO.
 

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)


2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.
 

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego.
 

22 - 31 maja 2017 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.
 

26 maja 2017 r. godz. 15.00


5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.
 

16 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)


6. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/.
 

22 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)


7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru.
 

23 czerwca 2017 r. (od godz. 12.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)


8. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 

5 lipca 2017 r. godz. 16.00


9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 

 6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 7 lipca 2017 r. (do godz. 16.00)


10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
 

6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 14 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)


11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.
 

14 lipca 2017 r. od godz. 16.00

  

8)  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Rekrutacja uzupełniająca

1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

10 sierpnia 2017 r. (od godz. 10.00) – 14 sierpnia 2017 r. ( do godz.16.00)


2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 

w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 10 - 14 sierpnia 2017 r.


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym.
 

16 – 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół
 

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym.
 

16 – 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół

 
5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

 
6. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

29 sierpnia 2017 r. (od godz. 8.00) – 30 sierpnia 2017 r. (do godz. 16.00)

 
7. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

 

31 sierpnia 2017 r. godz. 16.00

   

 

Proponujemy:


* Kształcenie w atrakcyjnych zawodach
* Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań
* Doskonalenie zdolności artystycznych poprzez udział w zajęciach chóru szkolnego i zespołu muzycznego
* Rozwój fizyczny na zajęciach SKS
* Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
* Działalność w Samorządzie Uczniowskim
* Efektywne doradztwo zawodowe
* Ciekawe kontakty i współpracę z Domem Darmstadt, Harcerskim Zespołem „Dzieci Płocka”, Teatrem Dramatycznym i Płocką Orkiestra Symfoniczną
* Stypendia socjalneRealizujemy projekty unijne w ramach których:* gwarantujemy płatne staże w instytucjach branżowych,
* gwarantujemy zajęcia z przedstawicielami biznesu,
* zapewniamy dodatkowe zajęcia z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz ICT i przedsiębiorczości,
* zapewniamy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
* zapewniamy uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
* zapewniamy dostępność materiałów edukacyjnych.


Zapewniamy:

 


* Miłą i przyjazną atmosferę
* Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
* Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
* Praktyki zawodowe w najlepszych firmach np.

-ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych,
- ORLEN Wod-Kan,
- Orlen Gaz,
- Urząd Miasta Płocka,
- Urząd Pracy,
- Banki,
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Komunikacja Miejska,
- Centrum Edukacji,
- Hotel Tumski
- Hotel Petrochemia,
- Hotel Willa Adriana,
- Hotel Starzyński,
- Hotel Herman,
- Hotel Czardasz,
-AUCHAN,
-JYSK,
- Sklepy Sieci Rossmann,
- Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Masovia,

* Naukę w specjalnie przygotowanych pracowniach przedmiotowych do nauki zawodu m. in. 
informatycznych, hotelarskiej, przedsiębiorczości
* Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi
* Opiekę pielęgniarki szkolnej

  Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły 
Sekretariat Szkoły czynny zgodnie z ustalonym terminem naboru.

 

 

 

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW,WYCHOWAWCÓW I PRZYJACIÓŁ „EKONOMIKA”

z siedzibą w

ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-KUPIECKICH

PROWADZĄCE SZKOŁY JUŻ OD 13 LAT

Płock, ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 4

Tel. 024 -367 – 19 – 65; 024 - 367 – 19 – 66

OGŁASZA NABÓR DO:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY PO GIMNAZJUM

 • liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Dla DOROSŁYCH

 • liceum ogólnokształcące uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum
 • liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej 

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO dla DOROSŁYCH

na kierunki:

 • technik administracji,
 • technik rachunkowości

 

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • podanie o przyjęcie do szkoły (gotowe formularze dostępne w siedzibie szkoły);
 • 3 zdjęcia

Zapisy do Szkół dla Dorosłych trwają od 01. 06. 2017 r. w sekretariacie „ Ekonomika”

Nasi słuchacze korzystają z:

 • pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni symulacyjnej – obsługa firmy
 • bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli
 • bezpłatnego bufetu i sklepiku szkolnego

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć