Menu

Środa 12.12.2018

Menu

liczba odwiedzin: 859996

Partnerzy

  

 

Projekty

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU

„ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., która jest Liderem w ramach partnerstwa z Gminą Miasto Płock/ Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich w Płocku

 

 

 1. Cele, rezultaty projektu

Cel główny:

Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym będą jednostki samorządu do 30.06.2015r.

 

Wskaźniki: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe(60)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania programów rozwojowych

Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu

 

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie umiejętności i wiedzy min 80% uczestników projektu w zakresie kompetencji kluczowych do VI 2015r.

 

Wskaźniki: Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach z kompetencji kluczowych.

 1. Zwiększenie świadomości dotyczącej realizacji ścieżki edukacyjno- zawodowej przez 100% uczestników oraz wsparcie dla osób zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji lub problemami w nauce do VI2015r.

 

Wskaźniki: Liczba uczniów, którzy wzięli udział w doradztwie zawodowym

Liczba osób, która wzięła udział w doradztwie psychologiczno- pedagogicznym

 

 1. Zwiększenie jakości zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych do VI 2015 r
 2. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych przez 250 uczniów do VI 2015 r.
 3. Aktywizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami do VI 2015r.

Wskaźnik: Liczba opracowanych modeli współpracy z przedsiębiorcami


2.     Okres realizacji projektu:

1 kwietnia 2014 r- 30 września 2015r.


3.     Opis / charakterystyka zajęć ( ilu uczniów bierze w nich udział, okres realizacji itp.)
Zajęcia realizowane są w grupach 10-12 osobowych.

Powtarzane będą cyklicznie w każdym z trzech semestrów, które obejmuje projekt.

Rodzaje form wsparcia:

 • Kompetencje kluczowe: ICT ,
 • Kompetencje kluczowe: język obcy ( j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki),
 • Kompetencje kluczowe: nauki matematyczno-przyrodnicze ,
 • Kompetencje kluczowe: przedsiębiorczość,
 • Przedsiębiorczy hotelarz -zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Przedsiębiorczy handlowiec - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Przedsiębiorczy ekonomista - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Przedsiębiorczość w turystyce- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Spotkania z przedstawicielami biznesu,
 • Warsztaty w obiekcie hotelarskim,
 • Lekcje w Muzeum Mazowieckim,
 • Lekcje w teatrze,
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
 • Staże w przedsiębiorstwach
 • Doradztwo zawodowe.

 Armsa_regulamin.pdf

 


 

   27 października w świetlicy szkolnej uroczyście został podsumowany I etap realizacji staży w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, a także Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.
   Stażystów i gości powitał dyrektor szkoły Ireneusz Szychowski. Założenia projektu i jego cele omówiła koordynator, pedagog szkolny Zdzisława Barankiewicz. Wyjaśniła, że przedsięwzięcie obejmuje całe Mazowsze, realizowane jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., która jest Liderem w ramach partnerstwa z 23 jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w tym z Gminą Miasto Płock. Młodzież wręczając pluszowego słonia podziękowała Prezydentowi, za to, że umożliwił szkole udział w projekcie. 
   Znaczenie praktycznego przygotowania do pracy podkreślił w swoim wystąpieniu wiceprezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Lech Księżakowski. Następnie wręczono podziękowania przedstawicielom firm, które przyjęły stażystów, dla nieobecnych pracodawców podziękowania odebrali stażyści, których zobowiązano do przekazania podziękowań. 
   Specjalistka do spraw organizacji staży Monika Knap i koordynatorka Zdzisława Barankiewicz wręczyły uczniom dyplomy poświadczające odbycie stażu i jego zakres, a także zaświadczenia ukończonych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i wyniki testu „ Profil zainteresowań” opracowane indywidualnie dla każdego przez doradcę zawodowego. Tym samym uczniowie pozyskali dodatkowe umiejętności i dokumenty przydatne do pozyskania pracy, umieszczenia w CV. 


I Tura staży w liczbach:

 • -149 stażystów
 •  150 h stażu na osobę
 •  1300 zł stypendium na osobę
 •  73 pracodawców
 •  1 do 10 opiekunów stażu u jednego pracodawcy
 •  500 zł dla każdego opiekuna stażu

 

Staże pod kątem zawodów:

 • technik hotelarz - 42 osoby
 • technik handlowiec – 32 osoby
 • technik obsługi ruchu turystycznego – 13 osób
 • technik ekonomista – 62 osoby

 

Wstępne wyniki ewaluacji:

 • 100 % uczniów stwierdziło, że opiekun stażu wywiązał się ze swoich obowiązków
 • 100% wskazań, że staż spełnił oczekiwania na 5 w skali 1-5 

 

Staż dał uczniom:

 • możliwość zastosowania teorii w praktyce
 • możliwość poznania zasad funkcjonowania firmy
 • ambitne zadania
 • możliwość zatrudnienie po zakończeniu stażu

 

Pracodawcy:

 • ocenili jakość realizacji zadań przez stażystów na: bardzo dobrze i dobrze
 • 100% badanych wskazało na zasadność organizacji stażu, deklaruje chęć organizacji stażu dla kolejnych stażystów.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć